Wszystko o routerach
Najnowsze artykuły
Instalacja Kamikaze na La Fonera
Nie bior? odpowiedzialno?ci za ?le wgrane oprogramowania czy uszkodzony router. Aktualizacji oprogramowania (zw?aszcza alternatywnego) dokonujesz na w?asne ryzyko !
I. Przygotowania:
1. Instalujemy klienta ssh na komputerze:
- putty; klienta na windowsa
2. Sprawdzamy czy mamy klienta Telnet
-putty lub polecenie rtelnetr1; w wierszu polece?
3. ?ci?gamy i instalujemy serwer TFTP (nie myli? z serwerem FTP; s? to dwie ró?ne rzeczy ! ).
-URL -server/ < banalna instalacja i ma?e rozmary
II. Instalacja:
1. Resetujemy urz?dzenie do domy?lnych ustawie? poprzez przytrzymanie 30sekund przycisku reset przy w??czonym urz?dzeniu.
2. Aktywujemy SSH Server w Fonerze:
-je?eli posiadasz wersje oprogramowania 0.7.1-1 lub wcze?niejsz?: URL
-je?eli posiadasz wersje oprogramowania 0.7.1-2:
URL #kolofonium lub po podpi?ciu si? do SSID MyPlace; wejd? w konfiguracje po??czenia i zmie? adres DNS na 88.198.165.155
3. ??czymy si? przez SSH do La Fonery i wykonujemy polecenia:

cd /tmp
wget URL -ar531x-2.4-vmlinux-CAMICIA.lzma
mtd -e vmlinux.bin.l7 write openwrt-ar531x-2.4-vmlinux-CAMICIA.lzma vmlinux.bin.l7
reboot

Po resecie nast?pi roz??czenie SSH jednak po w?aczeniu urz?dzenia logujemy si? ponownie.
4. Po zalogowaniu wykonujemy kolejne polecenia :

cd /tmp
wget URL
mtd -e "RedBoot config" write out.hex "RedBoot config"
reboot

5. W urz?dzeniu nast?pi?y zmiany w oprogramowaniu i aby teraz si? zalogowa? nale?y zrobi? nast?puj?ce czynno?ci :
a) Ustawi? adres sieciówki na 192.168.1.166
b) Po??czy? si? z AP kablem skrosowanym lub za pomoc? dwóch kabli i switcha.
c) Wy??czy? i w??czy? AP. W pierwszych 10 sekundach musimy po??czy? si? poprzez Telnet z Foner? na porcie 9000 aby to zrobi? wpisujemy polecenie w wierszy polece? :

telnet 192.168.1.254 9000

6. Teraz musimy ?ci?gn?? pliki openwrt-atheros-2.6-root.jffs2-64k
i openwrt-atheros-2.6-vmlinux.lzma z
URL -2.6/ .
7. Kopiujemy oba pliki do katalogu TFTP Server-a
Domy?lnie jest to : C:\Program Files\TFTPServer
8. W konsoli Telnetu wykonujemy polecenie :

ip_address -l 192.168.1.254/24 -h 192.168.1.166

192.168.1.254 r11; adres ip LaFonery
192.168.1.166 r11; adres ip komputera na którym zainstalowany jest Server TFTP
9. Wykonujemy polecenia

fis init
load -r -v -b 0x80040450 openwrt-atheros-2.6-root.jffs2-64k
fis create -b 0x80040450 -f 0xA8030000 -l 0x00700000 -e 0x00000000 rootfs
load -r -b %{FREEMEMLO} openwrt-atheros-2.6-vmlinux.lzma
fis create -r 0x80041000 -e 0x80041000 vmlinux.bin.l7
fis load -l vmlinux.bin.l7
exec

Wykonanie polecenia " fis create -b 0x80040450 -f 0xA8030000 -l 0x00700000 -e 0x00000000 rootfs " mo?e wynosi? nawet do 20 minut.
Po resecie urz?dzenia, bed?c podpi?tym po kablu do FON-a ?aczymy si? przez telnet 192.168.1.1 i wpisujemy polecenie passwd root i ustawiamy has?o. Nast?pnie mo?emy ju? podpi?? si? po SSH.
Domy?lnie soft nie posiada interfejsu WWW nale?y go doinstalowa? !
Skrypt do HeartBeat znajduje si? na URL .

Powrót do Artykuły
Strona główna